Аспірантура

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти. Мета навчання в аспірантурі та докторантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації викладачів кафедри східної філології зокрема і факультету в цілому.

Аспірантуру зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії відкрито на кафедрі східної філології у січні 2014 р. з метою сприяння підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри і факультету в цілому.

Випускниками аспірантури кафедри східної філології є, зокрема, завідувач кафедри китайської філології, к.ф.н., доц. Любимова Ю.С. (Функціонально-семантичне поле модальності в сучасній китайській мові, науковий керівник – доц. Сорокін С.В., захист в спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка 04 квітня 2017 р.), к.ф.н., доцент, доцент кафедри корейської філології Охріменко В.О. (Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний і функціональний аспекти, науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Валігура О.Р., захист в спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка 16 травня 2017 р.).

З вересня 2016 року в КНЛУ розпочато підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (Ph. D.) за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство» (Галузь знань: 03 Гуманітарні науки, Спеціальність: 035 Філологія). Перша випускниця аспірантури із зазначеної спеціальності Польова Олена Сергіївна 15 червня 2022 року успішно захистила дисертацію на тему «Метафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету східної і слов’янської філології Сорокін С.В.)

Основними напрямами наукової діяльності випускової кафедри є: актуальні проблеми фонетики, лексики, граматики, стилістики східних мов; когнітивні аспекти вивчення східних мов; зіставна типологія східних (арабської, корейської, китайської, перської, турецької, японської, мови гінді) і української мов; функціональна граматика східних мов.

Колективна кафедральна наукова тема, за якою виконується науково-дослідна робота аспірантів і докторантів кафедри, – «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі», реєстраційний номер в УкрНІІТІ: 0118U003025, затверджена на засіданні вченої ради Київського національного лінгвістичного університету, протокол № 7 від 4 грудня 2017 року. Завідувач кафедри проф. Валігура О.Р. є керівником затвердженої наукової теми.

На кафедрі східної філології для аспірантів проводиться науковий семінар з основ лінгвістичних досліджень, здійснюються наукові консультації для аспірантів та викладачів кафедри і факультету.

Перелік дисертацій

що виконуються зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки
за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

«Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство».

Захисти наших викладачів

Ст. викл. Рибалкін С.В.

8 листопада 2016 р. захистив кандидатську  дисертацію зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн у СВР Д 26.001.39 КНУ імені Тараса Шевченка після успішного навчання з 01.11.2013 по 01.11.2016 в аспірантурі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. З 26 листопада 2016 р. викладає арабську мову та літературу на кафедрі східної філології студентам арабського відділення, а також арабську мову як другу східну для студентів-тюркологів, іраністів та гебраїстів.

Викл. Кравець К.П.

13 лютого 2017 року захистила дисертацію «Лінгвокультурні особливості рекламних повідомлень у сфері косметології (на матеріалі японської і української мов)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, виконану в межах держбюджетної наукової теми КНЛУ № 1, а також колективної наукової теми кафедри східної філології КНЛУ «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі».