Історія кафедри

Кафедра східної і слов'янської філології

створена 4 лютого 2013 року з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу на базі реорганізації кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу і кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу факультету сходознавства і є випусковою кафедрою за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр і доктор філософії (Ph. D.) за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.06 Східні мови та література (переклад включно).

Завданням випускової кафедри східної філології є забезпечення на високому науково-методичному рівні підготовки фахівців першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти на факультеті східної та слов’янської філології шляхом вивчення і впровадження новітніх технологій навчання східних мов у контексті вимог Ради Європи та Болонського процесу, а також підготовки докторів філософїї в галузі філології.

У 2014-2017 навчальних роках кафедра забезпечувала викладання практичних і теоретичних мовних дисциплін з арабської, перської, турецької, китайської, корейської, японської мов, практичного курсу перекладу з названих вище мов.

З 2017 року кафедра східної філології відповідає за забезпечення викладання практичних і теоретичних мовних дисциплін з арабської, перської мов, мови гінді та івриту, практичного курсу перекладу з названих вище мов, а також викладання арабської і перської мов та мови іврит як другої східної мови на факультеті східної та слов’янської філології. Кафедра забезпечує також викладання курсу з Основ загального мовознавства для студентів І курсу факультету східної та слов’янської філології (доц. Охріменко М.А.), викладання Історії японської літератури для студентів ІІ-ІV курсів (проф. Бондаренко І.П.), дисципліни «Напрями і методи лінгвістичних досліджень» для студентів І курсу магістратури факультету сходознавства денної і заочної форм навчання (проф. Валігура О.Р.).

До основних напрямів роботи кафедри належить також здійснення керівництва наукової роботою аспірантів та здобувачів кафедри, забезпечення керівництва педагогічною практикою аспірантів, перекладацькою практикою бакалаврів (арабська, перська, мова гінді) та магістрів (арабська, мова гінді); забезпечення керівництва написанням курсових робіт і кваліфікаційних робіт магістра на факультеті східної та слов’янської філології. Крім того, кафедра забезпечує викладання дисциплін за вибором «Методологія наукових досліджень», «Сходознавство в Україні: етапи становлення і розвитку», «Експериментально-фонетичні методи досліджень: теорія і практика» за напрямом підготовки доктора філософїї за спеціальністю 035 Філологія освітньо-наукової програми Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство (проф. Валігура О.Р., проф. Рибалкін В.С.).

На кафедрі проводяться наукові дослідження за колективною кафедральною темою “Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі”, № державної реєстрації (0118U003025). Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: актуальні проблеми фонетики, лексики, граматики, стилістики східних мов; когнітивні аспекти вивчення східних мов; зіставна типологія східних і української мов; функціональна граматика східних мов, література країн Сходу.