Завудівач кафедри

Валігура Ольга Романівна

Доктор філологічних наук зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство (2010 р.), професор (2011 р.)

Галузь знань:     03 Гуманітарні науки
Спеціальність:  035 Філологія

Профіль у Google Академія:

Профіль у Web of Science:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=bRbekJQAAAAJ&hl=ru

https://www.webofscience.com/wos/author/record/42422977

Профіль у Publons:

https://publons.com/researcher/2270824/olga-r-valigura/

WoS Resercher ID:

G-6810-2016

Scopus ID:

57197708232

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-0428-5421

Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині КНЛУ) за спеціальністю “іноземні мови (дві мови)”. Закінчила докторантуру у КНЛУ та захистила у 2010 р. докторську дисертацію на тему: “Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження)” зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2010 р. після закінчення докторантури і захисту докторської дисертації працює у КНЛУ, з 2013 р. по теперішній час очолює кафедру східної філології.

Основні навчальні дисципліни,
які викладає:

Методи сучасних лінгвістичних і перекладознавчих досліджень – другий (магістерський) рівень;
Організація та методи лінгвістичних досліджень –  другий (магістерський) рівень;
Теоретична фонетика англійської мови –  перший (бакалаврський) рівень;
Експериментально-фонетичні дослідження: теорія і практика – третій (освітньо-науковий) рівень;
Методологія лінгвістичних досліджень –  третій (освітньо-науковий) рівень.

Сфера наукових інтересів

охоплює експериментально-фонетичні дослідження мовленнєвої комунікації, когнітивну фонетику, соціофонетику, міжкультурну комунікацію, проблеми двомовності і багатомовності.

Здійснює наукове керівництво магістерськими, кандидатськими та докторськими дослідженнями, є опонентом 40 кандидатських і докторських дисертацій. Під її науковим керівництвом захистили свої дисертації 14 аспірантів, яким присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук, виконуються 5 наукових робіт аспірантів та одна докторська дисертація.

Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації:

лютий –червень

2022 р.

Підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні технології та засоби навчання іноземних мов і культур», Київський національний лінгвістичний університет,  Сертифікат ПК № 0349, ” (3 кредити ЄКТС, 90 годин), 10.02-2022 р. – 14.06.2022 р.
березень 2019 р.Науково-методичне та мовне стажування за міжнародною Європейською програмою мобільності Erasmus+ (Університет Астон, м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Сертифікат університету Астон в м. Бірмінгемі (Велика Британія) за підписом керівника програми д-ра Сью Гартон (Erasmus+ Staff Mobility for Teaching and Training 2017/18).
квітень –травень 2018 р.Підвищення кваліфікації за програмою «Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного сходознавства» (обсяг – 90 год), Київський національний лінгвістичний університет, Центр післядипломної освіти та екстернату (Сертифікат ПК № 0442, дата видачі: 31.05.2018 р.).
січень – лютий 2018 р.Науково-методичне та мовне стажування за міжнародною Європейською програмою мобільності Erasmus+ (Університет Астон, м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Сертифікат університету Астон в м. Бірмінгемі (Велика Британія) за підписом керівника програми  д-ра Сью Гартон (Erasmus+ Staff Mobility for Teaching and Training 2016/17).

Участь у міжнародних проєктах і наукових заходах:

– учасник Міжнародного спільного проєкту Державного департаменту США і Університету штату Айови «Engaging Materials for Global English»;

– координатор від КНЛУ міжнародної програми Темпус 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» DeTEL (2013-2017) спільно з партнерами з європейських вузів (Астонський Університет, м. Бірмінгем, Велика Британія, Фрайбургський педагогічний університет, м.Фрайбург, ФРН, Університет Кан Нижня Нормандія, м. Кан, Франція);

– робота над науковим обґрунтуванням, розробкою і впровадженням нової магістерської програми для підготовки вчителів іноземних мов з елементами дистанційного навчання (Blended Learning) у партнерстві з університетами Великої Британії, Німеччини, Франції та Узбекистану;

– активний учасник міжнародних лінгвістичних форумів (Велика Британія, ФРН, Французька Республіка, Республіка Сербія, Республіка Польща, Республіка Білорусь, Республіка Узбекистан) та міжнародної Європейської програми академічної мобільності Еразмус+.

Членство в спеціалізованих вчених радах, галузевих комісіях, конкурсів тощо:

– експерт Наукової ради МОН України, секція 21 «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство»;

– член експертної комісії МОН України з експертного оцінювання закладів вищої освіти за науковим напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво»;

– керівник колективної наукової теми кафедри східної філології «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі» (№ держ. реєстрації 0118U003025);

– головний редактор наукового журналу КНЛУ «Германістика в Україні», член редакційних колегій наукових журналів категорії Б: Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія «Філологія»; Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

– член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті з присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство та член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 та 10.02.15;

– член спеціалізованих вчених рад на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія;

– член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерія знань як фактор міжкультурної кооперації України з України з Японією, КНР і Республікою Корея» (Київ, 26 листопада 2020 р.; Київ 1-2 грудня 2021 р.);

– заступник голови Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі східних мов (2018–2022 рр., КНЛУ);

– голова журі секції «Англійська мова» ІІІ фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнів – членів Малої академії наук (2013–2022 рр.);

– рецензент дисертацій на здобуття ступенів доктора і кандидата філологічних наук, ступеня вищої освіти доктора філософії і авторефератів; офіційний опонент дисертацій на здобуття ступенів кандидата і доктора філологічних наук.

Публікаційна активність:

має понад 170 опублікованих наукових праць, серед яких монографія, розділ у монографіях, опублікованих за кордоном, хрестоматія-посібник з сучасних лінгвістичних досліджень, навчально-методичні посібники для вузів та середніх освітніх закладів, наукові статті, у тому числі в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Публікації

 1. Kostanda, O. Valigura. Descriptions and prescriptions in the Сhinese wenyan and baihua codification tradition. Shodoznavstvo, 2022, 89, pp. 243-268. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2022.89.243 Indexed in Scopus.
 2. Nataliia Kravchenko, Olga Valigura, Vira Meleshchenko, and Liudmyla Chernii.“Simplicity is the ultimate sophistication” or half a century of IT consumer identity formation: a linguistic and pragmatic approach. Token, A Journal of English Linguistics, 2021, 13, s. 141-169. Indexed in Scopus. DOI: 10.25951/4824. https://token.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/07_Token_13_N_Kravchenko_et_al_30_05_2021.pdf
 3. Valigura O., Parashchuk V., Kozub L. Phonetic Portrait of a Ukrainian EFL Teacher: Prosodic Parameters in Academic Discourse. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. P.16-25. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.2 (Web of Science). URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612779500003
 4. Valigura O., Kozub L., Sieriakova I. Computer Technologies in Acoustic Analysis of English Television Advertising Discourse. Arab World English Journal (AWEJ) WEJ, Special Issue on CALL. Number 6. July, 2020. P.38-48. DOI10.24093/awej/call6.3. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000600430000003 (Web of Science).
 5. Valigura Olga. Bilinguals and Linguistics of Creativity: the Case of Ukrainians Speaking English. Language – Literature – The Arts: A Cognitive-Semiotic Interface / Elzbieta Chrzanowska-Kluszewska, Olga Vorobyova (eds.). Frankfurt am Main; Bern: Peter Lang, 2017, 261–276. [Series: Text – meaning – context: Cracow studies in English language, literature and culture. Vol. 14]. DOI 10.3726/b10692. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85034107613&origin=resultslist (Scopus).
 6. Валігура О. Р., Костанда І. О. Становлення мовних норм: процеси кодифікації лексичної норми в Європі та стародавньому Китаї. Закарпатські філологічні студії. № 18, 2021, 173-179. https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.18.31
 • Валігура О. Р., Костанда І. О. Фонетична кодифікація: кодифікатори в контексті стандартизації давньокитайської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». № 50 (Т.1), 2021, 37-42. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.50-1.8
 1. Valigura O., Kozub L., Monashnenko A. Prosody of English Television Advertising: Sociolinguistic Features and Pragmatic Potential. Euromentor Journal. Vol. XI, No. 1. P. 13-39. URL: http://euromentor.ucdc.ro/en/EUROMENTOR%20March%20%20%202020.27.03.pdf
 2. Валігура О. Р., Костанда І. О. Компаративний аналіз двох форм китайської літературної мови: веньянь і байхуа. STUDIA METHODOLOGICA. Вип. 50. С. 65-74. URL: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/1619/Валiгура_Костанда_Компаративний_аналiз_SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Валігура О. Р., Костанда І. О. Лінгвальні засоби реалізації функції впливу в давньокитайському філософському тексті (на матеріалі релігійно-філософського трактату «дао де цзін»). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. №1. URL: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/1618
 4. Валігура О. Р., Град Н. Я. Перцептивні характеристики інтонації англомовних відеопрезентацій. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Вип. 187. Кропивницький, 2020, 180-185. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/filology/Issue_187_FN.pdf
 5. Валігура О. Р., Охріменко В. О. Специфіка сучасних досліджень ономатопеїчної лексики. Записки з ономастики. Вип. 22. С. 31-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2019_22_5
 6. Валігура О. Р., Насікан З. С. Просодичні засоби реалізації фоносемантичних комплексів у сучасному кінодискурсі. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. Вип. 175. С. 235-241. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2019_175_50
 7. Валігура О. Р., Томахів М. В. Інтонаційні засоби pеалізації мовленнєвого впливу в сучасному науковому дискурсу. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Вип. 165. C. 7-12. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2018/03/165.pdf