Аспірантура

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти. Мета навчання в аспірантурі та докторантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації випускників вищих навчальних закладів. Завдання навчання в аспірантурі та докторантурі – підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у системі освіти.

Підвищення професійної кваліфікації викладачів кафедри здійснюється шляхом захисту кандидатських дисертацій, наукового стажування в інших вищих навчальних закладах України та за кордоном, проходженням курсів підвищення кваліфікації, навчання на факультеті післядипломної освіти. Аспірантуру зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії відкрито на кафедрі східної філології у січні 2014 р. з метою сприяння підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри і факультету в цілому.

Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: актуальні проблеми фонетики, лексики, граматики, стилістики східних мов; когнітивні аспекти вивчення східних мов; зіставна типологія східних (арабської, корейської, китайської, перської, турецької, японської, мови гінді) і української мов; функціональна граматика східних мов. Колективна кафедральна тема, за якою виконувалася науково-дослідна робота кафедри, – «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі», затверджена на засіданні кафедри східної філології, протокол №1 від 04.02.2013 р. Проблематика колективної кафедральної теми відповідає держбюджетній науковій темі Міністерства освіти і науки України “Мови світу: генезис, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії” (державний реєстраційний номер №0115U002513, протокол № 105 від 09 лютого 2015 року).

На кафедрі східної філології для аспірантів проводиться науковий семінар з основ лінгвістичних досліджень, здійснюються наукові консультації для аспірантів та викладачів кафедри і факультету. Завідувач кафедри проф. Валігура О.Р. є гарантом затвердженої наукової теми, під її керівництвом виконують дослідження більшість аспірантів кафедри.

Перелік дисертацій, що виконуються в рамках теми у 2020-2021 н.р.:

Спеціальність 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії

Аспіранти першого  року навчання:

Водяницька Тетяна Сергіївна. Когнітивно-семантична матриця мови ворожнечі у засобах масової інформації Республіки Корея (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Охріменко М.А.);

Петриченко Ірина Сергіївна. Лексико-семантичні особливості темпоральної організації сучасної японської реклами (на матеріалі газетних рекламних текстів) (науковий керівник – д. філол. наук, проф.  Бондаренко І.П.);

У Ганна Сенхенівна. Способи ідентифікації гендерних стереотипних моделей корейців у мас-медійному дискурсі (науковий керівник – – канд. філол. наук, доц. Охріменко М.А.);

Аспіранти другого року навчання:

Клепак Анастасія Валеріївна. Функціонально-семантичне поле кондиціональності в сучасній японській мові (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С. В.);

Ковальчук Юлія Юріївна. Засоби реалізації категорії квалітативності в сучасній китайській мові (науковий керівник – канд. філол. наук Любимова Ю.С.);

Кравець Олена Іванівна. Молодіжні соціолекти у лінгвокультурному середовищі Японії: словотвірний та функціональний аспекти (науковий керівник – д. філол. наук, проф.  Валігура О.Р..);

Федічев Олександр Євгенійович. Структурні-функціональні особливості сучасного китайськомовного дипломатичного дискурсу (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С. В.);

Аспіранти третього року навчання:

Бондаренко Євгенія Олександрівна Комунікативні стратегії і тактики в конфліктному дискурсі у японській мові (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С.В.)

Закутіна Марія Олександрівна. Лексичні інновації в текстах сучасної японської туристичної реклами (науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Бондаренко І.П.);

Аспіранти четвертого  року навчання:

Осьмачко Оксана Сергіївна. Вербалізація концептів ДОБРО і ЗЛО в китайській мовній картині світу (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С. В.);

Поздняков Кирило Олександрович. Інтонаційні засоби впливу в перському кінематографічному дискурсі (науковий керівник – д. філол. наук, проф.  Валігура О.Р.);

Щербань Наталія Ігорівна. Вербалізація концепту АЙМАЙ (невизначеність) в японській мовній картині світу (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С. В.);

Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство Заочна форма навчання

Іванчук Катерина . (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Валігура О.Р.).

Докторантка І року навчання

Костанда Ірина Олександрівна. Системи кодифікації норм китайських літературних мов веньянь та байхуа (на матеріалі традиційних текстів) (науковий консультант – докт. філол. наук, проф. Валігура О.Р.).

Захисти наших викладачів

Викл. Кравець К.П. захистила 13 лютого 2017 року дисертацію „Лінгвокультурні особливості рекламних повідомлень у сфері косметології (на матеріалі японської і української мов)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, виконану в межах держбюджетної наукової теми КНЛУ № 1, а також колективної наукової теми кафедри східної філології КНЛУ “Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі”.

Ст. викл. Рибалкін С.В. захистив 8 листопада 2016 р. кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн у СВР Д 26.001.39 КНУ імені Тараса Шевченка після успішного навчання з 01.11.2013 по 01.11.2016 в аспірантурі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. З 26 листопада 2016 р. викладає арабську мову та літературу на кафедрі східної філології студентам арабського відділення, а також арабську мову як другу східну для студентів-тюркологів, іраністів та гебраїстів.