Викладачі

Kshanovsky

Кшановський Олег Чеславович, доктор філологічних наук, професор.

Мовознавець, іраніст. Викладач перської мови. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка в 1996 році (тепер – Львівський національний університет імені Івана Франка). Професор з 2015 року, доктор філологічних наук з 2012 року; доцент з 2005 року, кандидат філологічних наук з 2001 року. Аспірант Львівського національного університету з 1996 по 1999 рік; асистент кафедри сходознавства Львівського національного університету імені Івана Франка з 2000 по 2003 рік, доцент цієї ж кафедри з 2003 по 2008 рік; докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2008 по 2011 рік; професор кафедри романських, германських та східних мов Київського університету імені Бориса Грінченка з 2012 по 2013 рік; професор кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету з 2013 року. Провідною темою досліджень є опис категорій перської мови в типологічному аспекті, вивчення ролі впливу сусідніх мов (зокрема, азербайджанської та перської) на формування та сучасний вигляд структури перської мови. Вперше здійснив цілісний опис усієї системи перської мови в термінах аглютинативного морфологічного типу. Вперше визначив лексико-семантичний тип сучасної перської мови щодо позначення нею просторово-кількісних ознак об’єктів. Вперше викрив та описав низку категорій та сформулював низку граматичних правил сучасної перської мови (зокрема, дієслівна серіалізація, правило пересування дієслівного наголосу, природа некінцевої позиції у висловленні деяких дієслів у побутово-розмовному мовленні). Основні опубліковані праці: Verb serialization in Modern Persian // Forth International Conference on Iranian Linguistics. Abstracts. Uppsala University, Sweden 17–19 June 2011. – P. 40; Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – 424 с; Іранські тлумачні словники перської мови як джерело лінгвістичного матеріалу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 54. – Львів, 2011. – С. 93–103; Verb Serialization as Cognitive Universal (Slavonic and Iranian data) // 19th International Congress of Linguists, July 21–27, Geneva, Switzerland. Abstract booklet, 2013. – P. 383; Порядок слів у сучасній перській мові в ареальному аспекті (арабський та тюркський вплив) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. Том 26 (65). № 2. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2013. – С. 13–21; Ізафет та узгоджувальний клас у сучасній перській мові // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. Том 27 (66). № 3. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 34–42; Категорія індивідуалізованості як надкатегорія в сучасній перській мові // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 65. – С. 125–132; Групова афіксація та факультативність формантів у системі морфологічного типу перської мови // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – № 49. – С. 61–64; Топікалізація та кінцева позиція дієслова в системі морфологічного типу перської мови // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2014. – Вип. 4. – С. 144–148; Типологія клітик у сучасній перській мові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 61. – Львів, 2014. – С. 324–336; Явище ізоляції та семантична координація головних членів речення в перській мові // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – Вип. 30. – С. 168–174; Лінгвістичний статус граматичних запозичень у сучасній перській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Логос, 2015. – Вип. 27. – С. 243–254; Статус арабських фонетичних запозичень у сучасній перській мові // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 144–147; Графічні, фонетичні та фонологічні проблеми гамзи в сучасній перській мові // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2015. – Вип. 5. – С.81–86; Дієслівні форми з евіденційним значенням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – 2015. – Вип. 1 (21). – С. 20–23; Конкурентна боротьба граматичних та комунікативних правил у мові (на прикладі функціонування перського післяйменника rā) // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали міжнародної наукової конференції УАКЛіП. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С. 31; Serialization as Cognitive Universal (Slavonic and Iranian data) // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2016. – Вип. 8. – С.137–146. Публікації про нього: Кшановський Олег Чеславович // Сходознавство і Візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник / Упорядники Е.Г.Циганова, Ю.М.Кочубей, О.Т.Василюк; Редколегія: Матвеєва Л.В. (гол. Редактор) [та ін.]. – К.: Інститут сходознавства імені А.Ю.Кримського НАНУ, 2011. – 260 с. – С. 130; Рибалкін В.С. Кшановський Олег Чеславович // Енциклопедія сучасної України, http://esu.com.ua/search_articles.php?id=46462; Кшановський Олег Чеславович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. – Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 703-704. Навчальні курси: Вступ до мовознавства, Загальне мовознавство, Вступ до перської філології, Теоретична граматика перської мови.

Електронна пошта: kshanovski@gmail.com

 

Рибалкін Валерій Сергійович, доктор філологічних наук, професор.

Фахівець у галузі арабської лінгвістичної традиції, лексикології та лексикографії, кораністики та ісламознавства, історії українського сходознавства та ін. Перекладач, дипломат, почесний доктор наук низки зарубіжних університетів, лауреат Премії імені А. Кримського НАН України (1995) та низки премій близькосхідних держав. У 1969 р. вступив до Київського державного інституту іноземних мов (нині – КНЛУ), після чого став слухачем Військового інституту іноземних мов (Москва). По завершенні військової служби вступив на Східний факультет Ленінградського державного університету ім. А. Жданова (нині – Санкт-Петербурзький державний університет), який закінчив екстерном з відзнакою у 1976 р. за спеціальністю «арабська філологія». У 1980 р. вступив до аспірантури Ленінградського відділення Інституту сходознавства АН СРСР, яку закінчив у 1984 р., захистивши дисертаційну роботу на тему «Принципи побудови арабських лексикографічних праць VIII–XVIII ст.ст.». Працював науковим співробітником Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР (1978–1979, 1984–1990), заступником директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (1992–1996) та на інших посадах в академічних установах. З 1999 р. очолює відділ Класичного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, керує науковими проектами. Викладав низку спецкурсів студентам-арабістам у КНУ ім. Т.Шевченка (1990–1993, 2003–2014), очолював кафедру теорії та практики перекладу східних мов. У 1996–1999 рр. перебував на дипломатичній роботі на посаді радника з політичних питань Посольства України в ОАЕ. У 2000 р. захистив докторську дисертацію на тему «Арабська лінгвістична традиція: класичні концепції та їх сучасна інтерпретація», у 2005 р. одержав звання професора. У 2004–2008 рр. обіймав посаду ректора, у 2009–2012 рр.  – президента Київського університету «Східний Світ». Автор понад 200 наукових праць з історії арабського мовознавства, лексикології та лексикографії арабської мови, мовної ситуації в арабському світі, арабської археографії, коранічної екзегетики та ін. Є автором першого академічного перекладу Корану на українську мову та перекладу вибраних казок «Тисячі та однієї ночі» з мови оригіналу українською мовою. Член редколегій журналів «Східний світ», «Сходознавство», «Вісник Львівського університету», «Мова та культура», «Romano-Arabica» (Бухарест), «Law and Modern States» (Москва–Вашингтон), член Консультативної комісії Міжнародного проекту «Arabic Database for Academic Journals» (Кувейтський університет). Має низку виступів та інтерв’ю в арабомовних ЗМІ.

Найважливіші праці:

- Собрание арабских рукописей ЦНБ АН УССР // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 1976–1977. М.: Наука, 1984.

- Предисловие словаря ал-Халила «Kitab al-‘Ayn». Исследование, перевод, комментарий // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 1978–1979. М.: Наука, 1987.

- Арабская лексикографическая традиция. К.: Наукова думка, 1990.

- Тисяча й одна ніч. Вибрані казки. Упорядкування та пер. з арабської. К.: Дніпро, 1991.

- Классические арабские словари: принципы построения, специфика пользования. К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1994.

- Арабская лингвистическая традиция: истоки, творцы, концепции. К.: Феникс, 2000.

- Коран. Дослідження, переклад (фрагмент), коментарі В.С. Рибалкіна. Київ: Стилос, 2002.

- Классическое арабское языкознание. Киев: Стилос, 2003.

- Тисяча й одна ніч / Переклад з арабської, впорядкування, коментарі та глосарій Валерія Рибалкіна // Серія «Скарби Сходу». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011.

- Коран. Вибрані сури (1–16) / Переклад з арабської та коментарі В.С. Рибалкіна // Історія Середньовічного Сходу: Тематична хрестоматія: навч. посібник / упорядник В.А. Рубель. Вид. 3-е, доп. і перероб. К.: Либідь, 2011. С. 320–523.

- Руввас та сорок розбійників: Арабські казки / Впорядкування, передмова та наукова редакція В. Рибалкіна. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.

Публікації про нього:

- Polyphonia Orientis: мова, література, історія, релігія. До ювілею проф. В.С. Рибалкіна / упоряд.: Петрова Ю.І., Приймаченко В.В. К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2013.

- Валерію Сергійовичу Рибалкіну – 60 // Східний світ. 2012. № 4. С. 209–212.

- Кочубей Ю. Рибалкін Валерій Сергійович // Сходознавство та візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник / упоряд.: Циганкова Е.Г., Кочубей Ю.М., Василюк О.Д. К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. С. 189–191.

- Кочубей Ю.М. Цілеспрямованість і труд. Валерію Рибалкіну – 50. Список публікацій В.С. Рибалкіна (1977–2002) // Східний Світ. 2002. № 1. С. 159–163.

- Милибанд С.Д. Рыбалкин В.С. // Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов. 2-е изд. М., 1995. Т. 2. С. 343–344.

Електронна пошта: vrybalkin@gmail.com

Bondarenko_1 (1)Бондаренко Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології.

Народився 6 жовтня 1955 р. у м. Коропі на Чернігівщині.

Сходознавець-японіст, русист, перекладач. Закінчив філологічний факультет Петербурзького (Ленінградського) державного університету (1978 р.), Інститут японської мови (м. Нара, Японія, 1994 р.), аспірантуру (1987 р.) і докторантуру (1999 р.) Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

У 1978-1982 рр. – викладач Московського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. Моріса Тореза (на час закордонного відрядження до Алжиру, де працював на посаді викладача Анабинського університету).

У 1982-84 рр. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів Одеського державного університету.

У 1984-87 рр. навчався в аспірантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова.

У 1986 р. протягом півроку стажувався в університеті “Gre- noble-III” (м. Гренобль, Франція).

1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Роль мовного середовища у процесі оволодіння російською мовою /Лексичний аспект/”.

У 1987-1990 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів ОДУ ім. І.І. Мечникова.

1990 р. отримав атестат доцента.

У 1990-1996 рр. – доцент факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія).

У 1996- 1999 рр. навчався в докторантурі ОДУ ім. І.І. Мечникова.

1999 р. в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України захистив докторську дисертацію на тему “Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII ст. Історико-лінгвістичне дослідження” зі спеціальностей: 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії; 10.02.02 – російська мова.

У 2000-2003 рр. – професор-консультант факультету міжнародної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія).

З вересня 2003 р. – професор кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

З червня 2004 р. – завідувач новоствореної кафедри китайської, корейської та японської філології.

З 2005 р. – заступник директора Інституту філології КНУ. Читає нормативні курси: “Лінгвокраїнознавство Японії” для студентів 1-го курсу, “Культура та література Японії” для студентів 3-го курсу; “Теорія та практика художнього перекладу” для студентів-магістрів. Керує написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, здійснює керівництво науковою роботою аспірантів кафедри.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України).

Член редколегій фахових журналів: “Східний світ” (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України); “Вісник КНУ. Серія: “Східні мови та літератури” (Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка). Старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (за сумісництвом).

Наукові інтереси: галузі компаративної лінгвістики, історичної та навчальної лексикографії, методики викладання іноземних мов, слов’янсько-японських мовних взаємозв’язків, японської класичної поезії; теорії та практики художнього перекладу.

Хамрай О.О.

Хамрай Олексій Олександрович, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту Сходознавства НАН України.

Референт-перекладач французької та арабської мов. Народився 03 серпня 1963 р. Кандидатська – «Формальний аналіз почерків єврейських рукописів». Докторська – «Обмеження структури арабської граматики».

Викладає теоретичну фонетику арабської мови, історію арабської мови, теоретичну граматику арабської мови.

lidia_petrova

Петрова Лідія Аріївна (1936-2019), кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної філології.

Фахівець у галузі арабської літератури, історії арабської мови, лінгвокраїнознавства, художнього перекладу. Поетеса, перекладач арабської поезії. У 1960 р. поступила на навчання до Ташкентського державного університету на Східний факультет. Того ж року була переведена до Ленінградського державного університету ім. А. Жданова (нині – Санкт-Петербурзький державний університет), який закінчила у 1966 р. за спеціальністю «арабська філологія». У 1972 р. закінчила аспірантуру в Ленінградському державному університеті ім. А. Жданова. У 1974 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Іспано-арабська строфічна поезія: диван Ібн Кузмана ХІІ ст.». Працювала викладачем арабської мови і літератури в КНУ ім. Тараса Шевченка (1972–1996 рр.), Інституті східних мов КНЛУ (1996–2000 рр. ), Київському університеті «Східний світ» (2003–2010 рр.).

З 2008 по 2019 р. працювала в КНЛУ. Викладала історію арабської літератури, історію арабської мови та писемності, вступ до арабської філології та інші дисципліни. Автор понад 30 наукових статей, двох збірок поезії, навчального посібника «История арабской литературы (VI–XVIII вв.)» (К., 2011). На жаль, 17 серпня 2019 р. світ втратив чудову людину і фахівця, поета та перекладача Лідію Аріївну Петрову.

Кононенко Валерія Григорівна

 Кононенко Валерія Григорівна 

Старший викладач кафедри східної філології. У 1998 році закінчила Таврійський екологічний інститут, факультет сходознавства за спеціальністю “Країнознавство”.

В КНЛУ працює з 1999 року. З 2001 р. по 2004 р. навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (спеціальність 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»). Автор низки публікацій наукового характеру.Є співавтором посібника «Арабська мова. Початковий рівень». Викладає практичні і теоретичні дисципліни: лексикологію арабської мови, практичний курс перекладу арабської мови, зіставну лексикологію, порівняльну типологію, теорію та практику перекладу, є також науковим керівником курсових робіт студенів факультету.

Електронна пошта: kononenko.lera@mail.ru

 

Фото Петрова Ю.И

 Петрова Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної філології за сумісництвом, ст. науковий співробітник відділу Класичного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

У 2002 р. закінчила з відзнакою Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Переклад» (арабська та англійська мови). Переможець Всеукраїнської олімпіади з арабської мови у 1999 та 2000 рр. Неодноразово проходила стажування з арабської мови в Єгипті та Сирії. У 2002–2005 рр. навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, у 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фонологічна та морфологічна системи єгипетського діалекту арабської мови». У 2002–2008 рр. викладала арабську в Київському університеті «Східний світ», з 2006 р. працює в КНЛУ. Викладає курс арабської діалектології (єгипетський та сирійський діалекти) та інші дисципліни, керує магістерськими роботами. Упродовж багатьох років є членом журі Всеукраїнської олімпіади з арабської мови. Автор 50 наукових публікацій, у т.ч. монографії «Єгипетський діалект арабської мови: специфіка структури та функціонування» (К., 2011). Сфера наукових інтересів – арабська діалектологія та соціолінгвістика, лексикологія, текстологія арабо-християнських рукописів. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.

Електронна пошта: j.arabic2011@gmail.com

Охріменко Марина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної  філології. Фахівець у галузі перської мови.

Електронна пошта: maryna277@ukr.net

Копчак Ольга Ігорівна – викладач перської мови. У 2002 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, Інститут східних мов, за спеціальністю “Переклад (перська і англійська мови)”. З 2009 року працювала викладачем кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. З 2011 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). З 2017 року – викладач кафедри східної філології.

Автор низки публікацій наукового характеру. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю. Викладає практичні і теоретичні дисципліни: перську мову, історію перської літератури, лексикологію, практичний курс перекладу перської мови, стилістику перської мови, керує перекладацькою практикою бакалаврів і магістрантів факультету сходознавства, а також є науковим керівником курсових робіт студенів факультету.

Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C987aTkAAAAJ&hl=uk 

Публікації за останні 5 років:

1.    Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць з компонентом-глютонімом сучасних перської і української мов / О. І. Копчак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 24. – 2012. – С. 148-151. (стаття, 0,42 друк. арк.)
2.    Вираження національного світосприйняття через слова-символи у фразеологізмах із компонентом-глютонімом перської і української мов / О. І. Копчак. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 6(231). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – С. 221-224. (стаття, 0,34 друк. арк.)
3.    Глютоніми у перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій людини / О. І. Копчак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 89-93. (стаття, 0,25 друк. арк.)
4.    Тематична класифікація компонентів-глютонімів у перських і українських фразеологізмах / О. І. Копчак // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 115. – 2013. – С.  267-270. (стаття, 0,27 друк. арк.)
5.    Теоретические основы изучения украинских и персидских фразеологизмов с компонентом-глюттонимом / О. И. Копчак // «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»: материалы XII Международной заочной научно-практической конференции. (28 мая 2013 г.) – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 171-179. (стаття, 0,4 друк. арк.)

y8v-Nchtl94 (1)Лихошерстова Марія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри східної філології. Закінчила з відзнакою Київський міжнародний університет і Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – перекладач і викладач арабської та англійської мов. З 2010 р. по 2013 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Дисертацію на тему: “Функціонально-семантичне поле темпоральності в арабській і українській мовах” для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила у 2014 році. Автор понад 15 публікацій наукового характеру. Викладає арабську мову, практичний курс перекладу, переклад юридичних і економічних текстів, стилістику (арабська мова). Керує магістерськими, курсовими роботами та викладацькою практикою магістрантів факультету сходознавства.

 Список публікацій за останні 5 років:

Лихошерстова М.Ю. Історія лінгвістичних досліджень категорії темпоральності у вітчизняному мовознавстві // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : [зб. наук. пр.]. — Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2012. — Вип. XVІ. — С. 7—10.
2.    Лихошерстова М.Ю. Особливості функціонування темпоральної лексики у структурі мікрополя майбутнього часу (на матеріалі сучасних арабської і української мов) // Слов’янський збірник : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Кондратенко Н. В.]. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. — Вип. 17. — Ч. 1. — С. 165—170.
3.    Лихошерстова М.Ю. Транспозиція дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього (на матеріалі сучасних арабської і української мов) // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2012. — Вип. 30. — С. 50—52.
4.    Лихошерстова М.Ю. Ядро мікрополя теперішнього часу в сучасних арабській і українській мовах // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : Серія “Філологія — Педагогіка — Психологія”. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — Вип. 25. — С. 158—162.
5.    Лихошерстова М.Ю. Особенности транспозиции глагольной формы настояще-будущего времени арабского языка в сферы прошедшего и будущего // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : [сб. науч. тр.] — М. : Междунар. центр науки и образования, 2012. — Ч. ІІ. — С. 108—112.
6.    Лихошерстова М.Ю. Темпоральні дієприкметник в арабській і українській мовах у зіставному аспекті // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія) : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Ступак І.В.]. — Одеса : МГУ, 2014. — Вип. 10, том 2. — С. 95—97.
7.    Лихошерстова М.Ю. Функціональні характеристики футуральних видо-часових української та арабської мов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія “. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Том 18 №1. — С. 88—94.
8.    Лихошерстова М.Ю. Темпоральні іменники і прислівники як основні лексичні засоби вираження часу (на матеріалі сучасних арабської і української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія “. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 109 — 115.
9.    Лихошерстова М.Ю. Ядро мікрополя минулого часу в українській та арабській мовах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серій 9. Сучасні тенденції розвитку мов: збірник наукових праць / за науковою ред. А.В. Корольової. — Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. — Випуск 14. — С. 148—157.
10.    Лихошерстова М.Ю. Діахронічний аспект вивчення категорії темпоральності в арабському мовознавстві // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей ХІ Міжнар. наук. конф. з міжнар. участю, (Харків, 3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Каразіна. — Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. — С. 165—166.
11.    Лихошерстова М.Ю. Мікрополе минулого часу в арабській мові // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21—23 берез. 2012) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — С. 184—186.
12.    Лихошерстова М.Ю. Структура функціонально-семантичного поля темпоральності в сучасних арабській і українській мовах // Роль мови і літератури у розвитку сучасного суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 24—25 лют. 2012 р.) / Південноукр. орг. “Центр філологічних досліджень”. — О. : Центр філологічних досліджень, 2012. — С. 66—68.
13.    Лихошерстова М.Ю. Функціонально-семантичне поле і категорійна ситуація як єдина система // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3—5 квітня 2013) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — С. 181—182.
14.    Лихошерстова М.Ю. Temporal deixis in Ukrainian and Arabic : contrastive analysis // Рівень ефективності та необхідності впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 29—30 берез. 2013 р.) / ГО Наукова філологічна організація “ЛОГОС”. — Л. : ЛОГОС, 2013.  — С. 14—17.
15.    Лихошерстова М.Ю. TERTIUM COMPARATIONIS дослідження функціонально-семантичного поля темпоральності сучасних арабської і української мов // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19—21 березня 2014) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 235—237.
16.    Лихошерстова М.Ю. Система дієслівних часових форм як центр ФСП темпоральності (на матеріалі арабської і української мов) // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01-03 березня 2015) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 243—245.
17.    Лихошерстова М.Ю. Прикметник як засіб вираження темпоральної семантики (на матеріалі української і арабської мов) // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 березня -1 квітня 2016) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 201—203.

Профільhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=x6nb0RwAAAAJ 

Соловйова Олена Анатоліївна, старший викладач. У 2010 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, за спеціальністю “Переклад” (арабська) та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача арабської та англійської мов, викладача. Під час навчання неодноразово проходила мовну практику з арабської мови в Сирії та Єгипті. З 2010 до 2016 року працює викладачем на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. З 2011 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.17 – Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Автор 11 публікацій наукового характеру. Активно займається  практичною перекладацькою діяльністю. Викладає практичні дисципліни: арабську мову,усний двосторонній переклад, керує перекладацькою практикою бакалаврів і магістрантів факультету сходознавства, а також курсовими роботами. Сфера наукових інтересів – мовні картини світу, бінарні опозиції, лінгвоконцептологія, арабська мовознавча традиція.

 Список публікацій за останні 5 років:

1.    Соловйова О.А. Концепти ДОБРО-ЗЛО в художній мовній картині світу (на матеріалі сучасних арабських та українських фразеологізмів) / О. А. Соловйова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 6 . – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк: Волинський національний ун-т імені Лесі Українки, 2012. – С. 234-238.
2.    Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Вип. 29. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012.– С. 191-193.
3.    Арабська фольклорна картина світу і місце в ній опозиції ДОБРО-ЗЛО / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2012 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 5810с. – С. 330-332.
4.    Роль емоційно-оцінного та морально-ціннісного компонентів буденної свідомості у формуванні національної мовної картини світу концептів ДОБРО-ЗЛО в арабській і українській мовах / О. А. Соловйова // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 629-633.
5.    Лексикографічна традиція презентації сучасних арабських і українських фразеологізмів на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 671 с. – С. 350-352.
6.    Теоретические основы исследования бинарных концептов ДОБРО-ЗЛО в лингвокогнитивной парадигме арабского и украинского языков / Е. А. Соловьева // Сборник трудов “Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии”: материалы ХІІІ международной заочной научно-практической конференции. (25 июня 2013 г.) – Москва: Изд. “Международный центр науки и образования”, 2013. – 190с. – С. 169-178.
7.    Методологические основы исследования бинарных концептов ДОБРО-ЗЛО современных арабского и украинского языков / Е. А. Соловьева // “Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии” №11 (8): сборник статей по материалам ХVІІІ международной заочной научно-практической конференции. (12 ноября 2013 г.) – М.: Изд. “Международный центр науки и образования”, 2013. – 192с. – С. 150-163.
8.    Арабсько-український та українсько-арабський словник сучасної військової термінології. / Р.В. Стацюк, О.А. Соловйова. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 128 с.
9.    Ономасіологічні аспекти зіставлення фразеологічних одиниць (на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО) сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 702 с.– С. 407-409.
10.    Системна структура функціонування фразеосемантичних полів бінарних концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // “Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11-12 квітня 2014 р. – Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2014. – 116 с.– С. 86-89.
11.    Особливості побудови фразеосемантичних полів бінарних концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // “Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 22-23 серпня 2014 р. – Львів: ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2014. – 108 с.– С. 43-47.
12.    Порівняльна характеристика фразеосемантичних полів на позначення бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” як онтологічна основа мовної свідомості сучасних арабської й української мов / О. А. Соловйова // Одеський лінгвістичний вісник (науково-практичний журнал). – Вип. 4. / Гол. ред. Н. В. Петлюченко. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 235-238.
13.    Фразеологізація концептосфер на основі бінарної опозиції ДОБРО-ЗЛО в сучасних арабській і українській мовах (структурно-семантичний аспект) / О. А. Соловйова // “І Таврійські філологічні читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 264 с.– С. 55-57.
14.    Місце і роль категорії бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” в системі арабської мови / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 794 с.– С. 423-425.
15.    Особливості морально-етичних норм бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” в арабомовному та україномовному соціумах (фразео-семантичний аспект) / О. А. Соловйова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. –796 с. – С. 378-380.
16.    Структура функціонування фразеосемантичних полів бінарних концептів “ДОБРО-ЗЛО” сучасних арабської і української мов / О. А. Соловйова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 60. – 330 с. – С. 65-68.
17.    Methodological basis of research binary concepts GOOD-EVIL (on the material of the modern Arabic and Ukrainian phraseological units) // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 5. Philology and linguistics. Solovyova Olena Anatoliivna. – Vienna, Austria: “East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016 (September-October). – № 9-10. – 90 p. – P.44-48.

Профільhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=PvcOp0EAAAAJ&hl=uk

Образцова Тетяна Володимирівна, викладач. У 2007 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, за спеціальністю “Переклад” (арабська) та здобула кваліфікацію філолога, перекладача арабської та англійської мов. Під час навчання неодноразово проходила мовну практику з арабської мови у Єгипті. З 2015 року працює викладачем на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу.  Активно займається  практичною перекладацькою діяльністю. Сфера наукових інтересів – мовні картини світу, арабська мовознавча традиція.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=oFTxnKcAAAAJ&view_op=list_works

Публікації за останні 5 років:

1. Образцова Т. В. Складні прикметники в сучасній арабській мові / Т.В. Образцова // “Україна і світ: діалог мов та культур”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016р. – К:. Вид. центр КНЛУ, 2016. 255-257 с.

Бастун Микола Володимирович, доцент, кандидат психологічних наук, викладач арабської мови.

фото%20Бастун[1]Народився у 1972 р. Випускник Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1996 р.) та Київського університету «Східний світ» (2009 р.). Кандидат психологічних наук (2005 р.), тема дисертації: «Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназії з вивченням східних мов». Автор 30 наукових праць. Протягом 2008-2012 рр. викладав арабську мову та літературу в Київському університеті «Східний світ», у 2008-2009 н. р. обіймав посаду завідувача кафедри Близького сходу цього університету. З 2017 р. працює на кафедрі східної філології.

У 2017-2018 та 2018-2019 н.р. навчався на післядипломній програмі підвищення кваліфікації для викладачів арабської мови (Університет Каїру, Єгипет).

SV_Rybalkin

Рибалкін Сергій Валерійович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри східної філології.

У 2013 р. закінчив з відзнакою навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (арабська, французька) та переклад», здобув кваліфікацію магістра філології, перекладача арабської мови, викладача. Упродовж навчання проходив стажування з арабської мови та літератури в Катарі (2009–2010) та Алжирі (2012). З 2013 р. по 2016 р. навчався в аспірантурі Інституту філології КНУ за спеціальністю «література зарубіжних країн». У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію «Поезія Магрибу ХХ ст.: національна ідентичність, художня специфіка» (Науковий керівник: проф. Л.В. Грицик).

У 2017-2018 н.р. навчався на післядипломній програмі підвищення кваліфікації для викладачів арабської мови (Університет Каїру, Єгипет).

Електронна пошта: rybalkindi@gmail.com

Профіль: https://knlu-kiev.academia.edu/SergiiRybalkin

Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=igRuRxsAAAAJ&hl=en

Реутов Євген Анатолійович, старший викладач (мова гінді). З 2007 р. працював на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього сходу, з 2017 викладає на кафедрі східної філології. Вивчення мови гінді розпочинав у Ташкентському державному університеті, завершував освіту в КНУ ім. Т. Шевченка.

Сфера наукових інтересів охоплює питання крос-культурних паралелей і проявів індо-мусульманського синтезу в культури середньовічної Індії. Статті на зазначену тематику виходили друком у таких виданнях, як «Літературознавчі студії» – зб. наук. праць КНУ ім. Т. Шевченка (2011), «Актуальные проблемы индологии в России и за рубежом» – Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет (2013), «Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации» – Санкт-Петербург, издательство «Петербургское востоковедение» (2015) та ін. На кафедрі викладає низку практичних і теоретичних дисциплін: мова гінді, практичний курс перекладу, лексикологія, стилістика, історія мови гінді та інші.

Адреса профілю в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=T3uNFZQAAAAJ&hl=uk

Публікації за останні 5 років:

1.    Реутов Є.А. До питання про витоки релігійно-філософських поглядів течії ніргун і їх розбіжності з сагун бгакті // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. – К., 2013. – С. 47 – 49.
Реутов Є.А. Творчість М.Галіба і поезія чхаяваду – новий погляд на людину і світ (спроба порівняння) // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. – К., 2013. – С. 77 – 81.
2.    Реутов Є.А. Суфізм і суфійська поезія гінді в епоху бгактікаль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2013. К.: ВЦ КНЛУ – С. 294-295.
3.    Реутов Е.А. Символика поэмы Малика Мухаммада Джаяси «Падмават» (попытка интерпретации суфийского поэтического текста) // Материалы Всероссийского круглого стола «Актуальные проблемы индологии в России и за рубежом». – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, 2014. Издательство «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» – С. 147-168.
4.    Е.А. Реутов. Символика поэмы Малика Мухаммада Джаяси «Падмават» в контексте индо-мусульманского культурного синтеза (попытка интерпретации суфийского поэтического текста) // Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации. – Санкт-Петербург, 2015. Издательство «Петербургское востоковедение» – С. 190-207.
5.    Реутов Є.А. Поезія урду Мірзи Асадулла-хана Галіба – творчість на зламі епох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2015. К.: ВЦ КНЛУ – С. 367-369.
6.    Реутов Є.А. Символіка суфійської проповіді Маліка Мухаммада   Джаясі в поемі «Падмават» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2016. К.: ВЦ КНЛУ – С. 315-317.
7.    Реутов Є.А. Мотив розлуки в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, випуск 32, 2016. К.: ВЦ КНЛУ – С. 151-159.
8.    Реутов Є.А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного «бгакті» в поезії гінді // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 44, част. 2 – С. 102-109.

Бєсєдіна Владислава Валеріївна у 1996 році закінчила Інститут країн Азії та Африки при  Московському державному університеті та отримала диплом бакалавра і кваліфікацію «Сходознавство і Африканістика».  В 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра і кваліфікацію «Фахівець з мови та літератури гінді та англійської мови». З 1998 по 2010 працювала в Київському міжнародному університеті на посаді старшого викладача та виконуючого обов’язки завідуючого кафедрою східних мов. Також кілька років працювала в Інституті філології та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді викладача мови гінді. У 2009 році була нагороджена почесною грамотою «За вагомі здобутки у виробничій діяльності та досягнення високої якості праці» від Державної адміністрації святошинського району у місті Києві. З 2010 року працює на посаді старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

У лютому 2014 року протягом трьох тижнів проходила мовне стажування для викладачів мови гінді в Центрі викладання мови гінді в столиці Індії місті Нью-Делі. З 2017 р. викладає на кафедрі східної філології.

Публікації за останні 5 років:

1. Стилістичні тропи в сучасній прозі гінді // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 32-34
2. Значение творчества Премчанда в развитии современной индийской литературы // Конференція Всеукраїнської асоціації індологів, 14-16 жовтня 2014 року.
3. Культурно-маркована лексика в заголовках газетних статей та інтернет видань. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 39 – 40
4. Способи словотвору суспільно-політичної лексики мови гінді //
Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. –с. [Електронний ресурс]  //Київський національний лінгвістичний університет [сайт]. – Назва з екрану. С. 22-24.

Аль-Зоабі Анна Гашимівна, викладач арабської мови.

Профіль: https://www.facebook.com/anna.diko.39

Рішняк Ірина Федорівна, викладач арабської мови.

Профіль: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004737885747

Біляшевич Роман Зіновійович, канд. філол. наук, доцент. Фахівець з мови іврит.

Викладає на кафедрі дисципліни: історія єврейської літератури, мова іврит, лексикологія мови іврит, історія мови іврит, практичний курс перекладу, єврейська література новітньої доби.

Електронна пошта: bilyashevych@ukr.net

Школьна Олена Олексіївна, викладач мови іврит.

Електронна пошта: shkolnaya@ukr.net

Прейс Марта Володимирівна, старший викладач кафедри, фахівець з мови фарсі.

Електронна пошта: dankiv.marta@gmail.com