Історія кафедри

Кафедра східної філології створена 04 лютого 2013 року з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу на базі реорганізації кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу і кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу факультету сходознавства і є випусковою кафедрою за ступенями вищої освіти “Бакалавр“, “Магістр” та  освітньо-кваліфікаційним рівнем“Спеціаліст”,  за напрямком підготовки 6.020303 “Філологія”, спеціальностями 7.02030304, 8.02030304 “Переклад” і 8.02030302 “Мова та література” (арабська, гінді,  китайська, корейська, перська, турецька, японська).

Завданням випускової кафедри східної філології є забезпечення на високому науково-методичному рівні підготовки фахівців першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти на факультеті сходознавства шляхом вивчення і впровадження новітніх технологій навчання східних мов у контексті вимог Ради Європи та Болонського процесу.

У 2014-2017 навчальних роках кафедра забезпечувала викладання практичних і теоретичних мовних дисциплін з арабської, перської, турецької, китайської, корейської, японської мов, практичного курсу перекладу з названих вище мов.

Найбільшими здобутками кафедри за 2014-2017 рр. є такі:

  • відкриття в січні 2014 року на кафедрі східної філології аспірантури зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Достроково завершили кандидатські дисертації з цієї спеціальності перші аспіранти кафедри  – аспіранти 3 року навчання Любимова Ю.С. (Функціонально-семантичне поле модальності в сучасній китайській мові, науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С.В., захист в спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка 04 квітня 2017 року), Охріменко В.О. (Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний і функціональний аспекти, науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Валігура О.Р., захист в спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка 16 травня 2017 року.);
  • організація роботи секцій «Актуальні проблеми східної філології» (керівник – проф. О.Р. Валігура), секція «Актуальні проблеми дослідження мов Близького і Середнього Сходу» (керівник – проф. О.Ч. Кшановський), секція «Актуальні питання дослідження мов далекосхідного ареалу» –(керівник – доц. Кан Д.С., доц. Урядова В.Д., доц. Свердлова Т.Г.) на науково-практичній конференції «Україна і Світ: діалог мов та культур» у межах Днів науки КНЛУ, 01 – 03 квітня 2015 року; 05– 07 квітня 2016 року; 30-31 березня 2017 р.;
  • організація науково-дослідної роботи студентів і магістрантів факультету;
  • здійснення організації ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі східних мов (турецької, китайської, корейської), яка проводилася на базі КНЛУ в 2014-2017 рр. (проф. Валігура О.Р., доц. Сіленко, проф. КанДен Сік, доц. Урядова В.Д., викл.
    Мерзлюк Д.О.)
  • оновлення навчальних і робочих програм з дисциплін, закріплених за кафедрою;
  • розробка ІМП (інформаційно-методичних пакетів), КНМК (комплексу навчально-методичного забезпечення) дисциплін, закріплених за кафедрою;
  • створення і наповнення веб-сторінки кафедри (відпов. – к. філол.н. Рибалкін С.В.).