Аспірантура

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти.

Мета навчання в аспірантурі та докторантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації випускників вищих навчальних закладів.

Завдання навчання в аспірантурі та докторантурі – підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у системі освіти.

Підвищення професійної кваліфікації викладачів кафедри як один із пріоритетних напрямків роботи здійснюється шляхом захисту кандидатських дисертацій, наукового стажування в інших вищих навчальних закладах України та за кордоном, проходженням курсів підвищення кваліфікації, навчання на факультеті післядипломної освіти. Так, у січні 2014 року на кафедрі східної філології відкрито аспірантуру зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії з метою сприяння підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри і факультету в цілому.

Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: актуальні проблеми фонетики, лексики, граматики, стилістики східних мов; когнітивні аспекти вивчення східних мов; зіставна типологія східних (арабської, корейської, китайської, перської, турецької, японської, мови гінді) і української мов; функціональна граматика східних мов. Колективна кафедральна тема, за якою виконувалася науково-дослідна робота кафедри, – «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі», затверджена на засіданні кафедри східної філології, протокол №1 від 04.02.2013 р. Проблематика колективної кафедральної теми відповідає держбюджетній науковій темі Міністерства освіти і науки України “Мови світу: генезис, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії” (державний реєстраційний номер №0115U002513, протокол № 105 від 09 лютого 2015 року), Завідувач кафедри проф. Валігура О.Р. є головним науковим співробітником зазначеної держбюджетної наукової теми, у межах якої під її керівництвом виконують дослідження аспіранти кафедри.

Протягом звітного періоду викладачі кафедри брали участь у наукових конференціях, наукових і методичних семінарах (Див. нижче), опублікували статті й тези доповідей, навчальні посібники. За звітний період науково-педагогічні працівники кафедри опублікували 61 наукову статтю (34,84 др. арк.) у фахових виданнях України й у зарубіжних виданнях та 48 тез (8,87 др. арк.) у матеріалах наукових конференцій. Найважливіші наукові та науково-методичні праці, видані у 2014-2017 р. викладачами та аспірантами кафедри східної філології, представлені у Додатку 1. Науково-педагогічні працівники, які мають найбільше публікацій – проф. Валігура О.Р., проф. Кшановський О.Ч., проф. Рибалкін В.С., доц. Петрова Ю.І. Всі викладачі кафедри мають публікації за останні три роки.

Викл. Рибалкін С.В. захистив 8 листопада 2016 р. кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн у СВР Д 26.001.39 КНУ імені Тараса Шевченка після успішного навчання з 01.11.2013 по 01.11.2016 в аспірантурі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Київського національного лінгвістичного університету викл. Кравець К.П. захистила 13 лютого 2017 року дисертацію „Лінгвокультурні особливості рекламних повідомлень у сфері косметології (на матеріалі японської і української мов)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, виконану в в межах держбюджетної наукової теми КНЛУ № 1, а також у межах колективної наукової теми кафедри східної філології КНЛУ “Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі”.

На кафедрі східної філології відкрито аспірантуру зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, що сприяє підвищенню науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри і факультету загалом. Загалом на кафедрі навчається в аспірантурі 10 аспірантів з відривом від виробництва (Семеряко О.В., Шулькевич О.С., Любимова Ю.С., Охріменко В.О., Цимбал С.В., Каціон І.О., Колесникова О.В., Сидоркіна І.О., Тогобицька А.І., Четверня Т.В.). У 2015-2016 рр. були заслухані звіти про результати виконаної наукової роботи аспірантів першого (Колесникова О.В., Сидоркіна І.О.) і другого року навчання (Любимова Ю.С., Охріменко В.О., Цимбал С.В.).;  у 2016-2017 н.р. заслухані звіти всіх аспірантів кафедри. У 2015-2016 н.р. з метою підготовки до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії аспірантам читалися лекції і проводилися семінарські заняття з актуальних проблем сучасного сходознавства (проф. Кшановський О.Ч.). На кафедрі працює науковий семінар з основ лінгвістичних досліджень, здійснюються наукові консультації для аспірантів та викладачів кафедри і факультету.

Перелік кандидатських дисертацій, що виконуються в рамках теми:

Спеціальність 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії

Аспіранти першого  року навчання:

Семеряко О.В. Колороніміка сучасного корейського художнього дискурсу: семантико-стилістичний аспект (науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Валігура О.Р.);

Шулькевич О.С. Метафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С.В.)

Аспіранти другого року навчання:

Колесникова О.В. Японська мова кінця ХVIII ст. у лексикографічному висвітленні (на матеріалі словника М.П. Рєзанова), (науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Бондаренко І.П.),

Сидоркіна І.О. Вербальні засоби реалізації маніпулятивних стратегій у сучасному японському медійному дискурсі (науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Валігура О.Р.),

Тогобицька А.І. Граматикалізація риторичних конструкцій в концепції комунікаційних стратегій корейської мови (науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Хамрай О.О.)

Аспіранти третього року навчання:

Каціон І.О. Особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу, (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С.В.).

Любимова Ю.С. Функціонально-семантичне поле модальності в сучасній китайській мові (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С.В.);

Охріменко В.О. Ономатопеїчна лексика в сучасній корейській мові: структуро-семантичний і функціональний аспекти (науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Валігура О.Р.);

Цимбал С.В. Вербалізація концептів «простір» та «час» в сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен’юй) (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Бондаренко І.П.);.

Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне  і типологічне мовознавство

Четверня Т.В. Етнонаціональні особливості фразеосемантичного поля «моральні якості людини» в сучасних турецькій і українській мовах (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Сорокін С.В.).

За звітний період (2015-2017 рр.) викладачі та аспіранти кафедри взяли участь у 52 міжнародних і міжвузівських конференціях та семінарах в інших навчальних закладів.