Про кафедру

Кафедра східної філології сприяє розвитку української вищої лінгвістичної школи, поширює науково-практичні знання, формує сучасний освітній процес у галузі філології; організовує, координує і проводить фундаментальну та прикладну науково-дослідну роботу, відроджує, зберігає і пропагує українські перекладознавчі традиції, здійснює культурно-просвітницьку діяльність; готує підручники, навчальні посібники, курси лекцій та іншу навчальну і навчально-методичну літературу.

У складі кафедри 24 науково-педагогічних працівника, з них: докторів наук, професорів — 5 (О.Р. Валігура, О.Ч. Кшановський, І.П. Бондаренко, В.С. Рибалкін, О.О. Хамрай); канд. наук, доцентів — 6 (М.В. Бастун, Р.З. Біляшевич, М.Ю. Лихошерстова, М.А. Охріменко, Ю.І. Петрова, С.В. Рибалкін); старших викладачів — 5 (В.В. Бєсєдіна, М.В. Прейс, В.Г. Кононенко, Є.А. Реутов, О.А. Соловйова); викладачів — 8 (Т. Образцова, І. Рішняк, К. Поздняков, Ю. Шевченко, О. Школьна, А. Ахмаді, А. Джаввад, А. Аль-Зоабі).

Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: актуальні проблеми фонетики, лексики, граматики, стилістики східних мов; когнітивні аспекти вивчення східних мов; зіставна типологія східних (арабської, перської, гінді, івриту) і української мов; функціональна граматика східних мов. На кафедрі проводяться дослідження за темою «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі».

У січні 2014 року на кафедрі східної філології відкрито аспірантуру зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, що сприяє підвищенню науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри і факультету загалом.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри східної філології підвищують свій науковий і методичний рівень шляхом стажування, навчання на короткострокових курсах підвищення кваліфікації, які організовує Університет, участі в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі публікують результати наукових досліджень у спеціалізованих і фахових виданнях, доповідають про них на міжнародних та всеукраїнських конференціях, впроваджують у навчальний процес.

Основними формами впровадження результатів науково-дослідних робіт у навчальний процес є: включення результатів досліджень до змісту лекційних занять; використання нових методів і методик при проведенні практичних занять; підготовка нових навчально-методичних комплексів і циклів комп’ютерного тестування знань студентів.

Результати наукових досліджень також використовуються для створення навчальних програм дисциплін, тестування знань, умінь і навичок студентів.

Навчальні дисципліни викладають доктори і кандидати наук, які читають курси лекцій і ведуть практичні заняття відповідно до своєї професійної компетентності та фахової спеціалізації: у призначенні та виборі лекційних курсів враховується базова освіта професорсько-викладацького складу та тематика захищених дисертацій.

На кафедрі східної філології згідно з планом відбуваються науково-методичні семінари. Викладачі кафедри відвідують лекційні та семінарські заняття своїх колег з подальшим обговоренням їх на засіданнях кафедр, що сприяє виробленню найбільш оптимальних методів і прийомів проведення занять з дисциплін, що викладаються.

На кафедрі східної філології працюють студентські наукові гуртки з наукових проблем, що досліджуються професорсько-викладацьким складом кафедри. За результатами роботи студенти факультету сходознавства беруть участь у науково-практичних конференціях, мають опубліковані тези виступів у матеріалах щорічної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур».

Кафедра східної філології є традиційно співорганізатором ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади  з таких іноземних мов, як китайська (2012, 2013, 2014, 2015), корейська (2012, 2013, 2014, 2015), турецька (2012, 2013, 2014, 2015), арабська (2012) та перська (2012).

Кафедра східної філології і в подальшому планує залучати студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, а також студентських науково-практичних конференціях.